This website may place cookies on your computer to help us improve your personal user experience. Please read our privacy policy to learn more about cookies.

Algemene gebruiksvoorwaarden voor de website

De ‘Ricoh Imaging’-website, die kan worden bezocht op het internetadres www.ricoh-imaging.nl (hierna ‘de website’ genoemd), wordt gepubliceerd door de vereenvoudigde vennootschap op aandelen naar Frans recht met één enkele vennoot, genaamd RICOH IMAGING EUROPE SAS (hierna ‘RICOH IMAGING’ genoemd), met een kapitaal van EUR 750.000, ingeschreven in het handelsregister te Pontoise onder nummer B 519 989 420 en gevestigd op het adres Parc Tertiaire 7-9 avenue Robert Schuman - BP70102  94513 Rungis - Frankrijk.

 Telefoon: +33 (0)1 30 25 75 75
Fax: +33 (0)1 30 25 75 76
E-mail: my at pentax dot eu

Verantwoordelijk uitgever: de algemeen directeur van RICOH IMAGING EUROPE SAS.

De website wordt gehost door: Host Europe GmbH, Welserstr. 14, 51149 Keulen – Duitsland.

* * *

De website beoogt informatie te verstrekken over de activiteiten, de vestigingen en de producten van RICOH IMAGING.

De navolgende algemene gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de betrekkingen tussen RICOH IMAGING en eenieder die van de website gebruikmaakt (hierna ‘de Gebruikers’ genoemd).

Toegang tot de website en gebruiksvoorwaarden

Bezoek en/of gebruik van de website impliceert in alle gevallen algehele, volledige en onvoorwaardelijke acceptatie van alle bepalingen in deze algemene gebruiksvoorwaarden.

Toegang tot de website of de inhoud daarvan alsmede het uploaden naar, het plaatsen op of het downloaden van gegevens vanaf deze website, of elk ander gebruik van genoemde website en de inhoud daarvan verplichten de Gebruiker derhalve tot naleving van deze algemene gebruiksvoorwaarden en van alle van kracht zijnde wettelijke maatregelen.

RICOH IMAGING behoudt zich het recht voor de toegang tot de website te ontzeggen aan elke Gebruiker die inbreuk maakt op deze algemene gebruiksvoorwaarden. Daarnaast kan de onderneming alle mogelijke maatregelen treffen, waaronder de aanwending van rechtsmiddelen, teneinde haar rechten te beschermen alsmede te waarborgen dat elke inbreuk door de Gebruiker op deze algemene gebruiksvoorwaarden wordt bestraft.

Inhoud van de website

Intellectueel e igendom

De website is eigendom van en wordt geëxploiteerd door RICOH IMAGING.

Tenzij anders bepaald zijn alle bestanddelen van de website, waaronder met name teksten, merken, bedrijfsnamen, logo's, producten, domeinnamen, presentaties, grafische voorstellingen, illustraties, foto's, video's, opbouw en lay-out dienen te worden verstaan, het exclusieve eigendom van RICOH IMAGING of haar partners.

Volledige of gedeeltelijke weergave, vermenigvuldiging, verwerking, uitzending, bewerking of verzending op een later tijdstip is derhalve verboden. Eenieder die bovenstaande handelingen verricht zonder te kunnen aantonen in het bezit te zijn van de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van de houder van de rechten op de zonder toestemming gebruikte bestanddelen van de website, zal wegens namaak in rechte worden vervolgd.

Volledige of gedeeltelijke weergave, vermenigvuldiging, verwerking, uitzending, bewerking of verzending op een later tijdstip van de in de website opgenomen database is zonder de uitdrukkelijke toestemming van de houder van de rechten op de in gebruik zijnde database eveneens verboden.

De Gebruiker wordt geen vergunning en geen ander recht dan het recht de website te bekijken, verleend.

Bepaald wordt echter dat vermenigvuldiging van bestanddelen of documenten van de website voor informatieve doeleinden is toegestaan, mits voor strikte privédoeleinden en persoonlijk gebruik.

Vermenigvuldiging en in het algemeen het gebruik van kopieën van bestanddelen of documenten van de website voor andere doeleinden zijn in alle gevallen ten strengste verboden.

Toegestane kopieën van de inhoud van de website of delen daarvan dienen in alle gevallen te worden voorzien van een verwijzing naar genoemde website en de naam ‘RICOH IMAGING’.

Alle niet uitdrukkelijk in deze voorwaarden verleende rechten worden voorbehouden.

Hyperlinks

Hyperlinks op de website

RICOH IMAGING verklaart uitdrukkelijk dat op externe internetpagina's die middels een rechtstreekse of indirecte verwijzing met de website gekoppeld zijn, ten tijde van het opnemen van de link geen onwettige of onrechtmatige inhoud aanwezig was.

Met betrekking tot links naar van de website onafhankelijke andere sites bepaalt RICOH IMAGING dat zij geen invloed heeft op de huidige of toekomstige samenstelling van middels een hyperlink met de website gekoppelde pagina's. In geval van onwettige, onjuiste of onvolledige inhoud en met name in geval van eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van of het nalaten van het gebruik van daarop aangeboden informatie, is uitsluitend de aanbieder van genoemde gekoppelde pagina's aansprakelijk.

Tevens aanvaardt RICOH IMAGING onverminderd het toepasselijke recht geen enkele rechtstreekse of indirecte aansprakelijkheid voor bezoeken aan of het bekijken van externe pagina's, voor het gebruik van informatie die de Gebruiker op genoemde externe websites aantreft, of voor het verlies van gegevens ten gevolge van dat gebruik door de Gebruiker.

-          Hyperlinks van derden naar de website

Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van RICOH IMAGING zijn de volgende koppelingen van derden verboden:

  • Naar de startpagina van de website
  • Naar een specifieke pagina op de website
  • Naar een op de website opgeslagen document.

Toestemming dient te worden aangevraagd bij de verantwoordelijk uitgever van de website.

Gebruik van cookies

Bij het aanmaken van een gebruikersaccount op de website wordt automatisch een zogenoemde cookie aangemaakt. Dit onzichtbare bestand wordt op de computer van de Gebruiker opgeslagen en bevat aan de Gebruiker gekoppelde informatie. Het bestand is bedoeld om de gebruikerservaring op diverse websites van RICOH IMAGING te verbeteren door het vastleggen van gegevens over het surfgedrag op websites van RICOH IMAGING.

De in het cookie-bestand opgeslagen gegevens worden in geen geval en voor geen enkel doeleinde gedeeld met of verhuurd of verkocht aan derden. RICOH IMAGING stelt alles in het werk om de vertrouwelijkheid van genoemde gegevens te waarborgen.

Tevens bepaalt RICOH IMAGING dat Gebruikers niet met behulp van cookies kunnen worden geïdentificeerd en dat de middels cookies opgeslagen gegevens gedurende zes maanden zullen worden bewaard.

Indien u de opslag van cookies door onze website, of ook die door andere websites, wilt beperken of geheel blokkeren (waardoor u ‑ zoals aangegeven - sommige delen van de website niet kunt gebruiken of minder gemakkelijk  gebruiken dan mogelijk zou zijn), dan kunt u de instellingen van uw browser als volgt wijzigen:

Chrome: Klik op de tab ‘Instellingen’ en vervolgens op ‘Geavanceerde instellingen weergeven’. Klik dan onder ‘Privacy’ op ‘Instellingen voor inhoud’ en stel daar in op welke manier de browser cookies moet verwerken.

Mozilla Firefox: Klik op ‘Extra’ en dan op ‘Opties’. Klik vervolgens op ‘Privacy’ en stel daar in op welke manier de browser cookies moet verwerken.

Internet Explorer: Kies ‘Extra’ en vervolgens ‘Internetopties’. Klik dan op de tab ‘Privacy’ en verplaats de schuifregelaar tot u de gewenste instellingen ziet.

Opera: Ga in het hoofdmenu naar ‘Instellingen’ en kies vervolgens ‘Privacy en beveiliging’. Stel daar in op welke manier de browser cookies moet verwerken.

Safari: Kies ‘Voorkeuren’ in het Safari-menu en selecteer de tab ‘Privacy’. Stel daar in op welke manier de browser cookies moet verwerken.

Bescherming van persoonsgegevens

Persoonsgegevens die uiteindelijk op de website worden verzameld, zijn bedoeld om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren, zodat deze beter op de verwachtingen van de Gebruiker kan worden afgestemd.

Deze gegevens worden verzonden naar RICOH IMAGING, haar dochterondernemingen en de externe onderneming die wordt belast met de verzending van nieuwsbrieven. RICOH IMAGING zal genoemde gegevens in geen geval verhuren of verkopen aan derden.

Bij de vergaring, vastlegging, bewaring en het gebruik van genoemde persoonsgegevens handelt RICOH IMAGING te allen tijde in overeenstemming met de Franse wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de verwerking van gegevens, bestanden en privacy, hierna de ‘Franse wet inzake privacy en persoonsregistraties’ genoemd.

De Gebruiker kan derhalve gebruikmaken van zijn of haar recht om op hem of haar betrekking hebbende persoonsgegevens in te zien, te verbeteren en te verwijderen. Tevens kan de Gebruiker gebruikmaken van zijn of haar recht om de verwerking van genoemde gegevens door onze onderneming om legitieme redenen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen te voorkomen.

De Gebruiker kan genoemde rechten uitoefenen door middel van een e-mail gericht aan my at pentax dot euof aan het volgende adres:

Service CRM – Données personnelles
RICOH IMAGING EUROPE SAS

Parc Tertiaire
7-9 avenue Robert Schuman - BP70102
94513 Rungis
FRANCE

Beperkingen en uitsluitingen van aansprakelijkheid

RICOH IMAGING stelt al het mogelijke in het werk om de juistheid van de meest recente informatie op haar website te waarborgen. Zij behoudt zich te allen tijde het recht voor de inhoud van de site zonder voorafgaande aankondiging te verbeteren. RICOH IMAGING is niet aansprakelijk voor de inhoud van andere websites waarnaar links op de website opgenomen zijn, en evenmin voor het gebruik daarvan door de Gebruiker. Dientengevolge deelt RICOH IMAGING de Gebruiker mee dat hij/zij informatie zelf langs andere weg dient te verifiëren, bijvoorbeeld door zich met RICOH IMAGING in verbinding te stellen.

RICOH IMAGING garandeert niet dat de informatie uit documenten en de overeenkomstige gegevens op de website voor welk doeleinde dan ook met elkaar overeenstemmen.

Onverminderd de geldende wetgeving kan RICOH IMAGING niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuiste of onvolledige informatie op de website en evenmin voor de verwijdering van gegevens of elektronische berichten, voor storingen, gebreken, vertragingen in het gebruik of onderbrekingen, en meer in het algemeen niet voor rechtstreekse, indirecte of niet voorzienbare schade of andere schade, met name indien deze het gevolg is van het gebruik van de website door de Gebruiker of van onbeschikbaarheid van de website, voor uitval, bronvermeldingen bij rechtstreeks of indirect van de website afkomstige informatie en voor verlies van gegevens of derving van inkomsten, ongeacht of deze voortvloeien uit een contractuele handeling of uit nalatigheid, of een andere oorzaak hebben die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of de daarop aanwezige informatie.

Tevens aanvaardt RICOH IMAGING geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig binnendringen door een derde waarbij de op de website aanwezige informatie wordt gewijzigd.

RICOH IMAGING garandeert op geen enkele wijze dat er zich geen virussen op de website of in de inhoud van de website bevinden, en evenmin dat er geen andere schadelijke of destructieve bestanddelen aanwezig zijn, en kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele daardoor veroorzaakte schade.

Indien RICOH IMAGING kosten dient te maken ten gevolge van ongepast, onjuist of onregelmatig gebruik van de website door de Gebruiker, onder meer doch niet uitsluitend voor herstel van de website of om andere Gebruikers of derden schadeloos te stellen, vergoedt de Gebruiker RICOH IMAGING desgevraagd op eerste verzoek deze gemaakte kosten op vertoon door RICOH IMAGING van bewijsstukken van die kosten. Bijgevolg stelt de Gebruiker RICOH IMAGING schadeloos voor alle schade die rechtstreeks of indirect verband houdt met het gebruik dat hij of zij van genoemde website maakt.

Wijziging van de algemene gebruiksvoorwaarden / diversen

Indien RICOH IMAGING ten behoeve van een Gebruiker van een of meer bepalingen in deze algemene gebruiksvoorwaarden wenst af te wijken, is dit uitsluitend mogelijk door middel van een schriftelijke en ondertekende verklaring.

Indien een of meer bepalingen van deze algemene gebruiksvoorwaarden niet toepasselijk of niet rechtsgeldig worden verklaard, blijven de overige bepalingen voor zover mogelijk onverminderd van kracht en volledig toepasselijk. In alle gevallen zal RICOH IMAGING al haar rechten blijven uitoefenen, ook indien zij niet uitdrukkelijk in deze algemene gebruiksvoorwaarden zijn opgenomen.

RICOH IMAGING behoudt zich te allen tijde het recht voor om een of meer van deze algemene gebruiksvoorwaarden naar eigen goeddunken te wijzigen, evenals de gebruiksregels en richtsnoeren voor de website. Bij wijziging van genoemde algemene gebruiksvoorwaarden wordt de datum van die voorwaarden dienovereenkomstig gewijzigd.

Wijzigingen worden altijd van kracht op het moment waarop zij op de website worden gepubliceerd. Voortzetting van het gebruik van de website na publicatie van wijzigingen impliceert algehele, volledige en onvoorwaardelijke acceptatie door de Gebruiker van die wijzigingen. Derhalve verdient het aanbeveling de algemene gebruiksvoorwaarden van de website bij elk bezoek te lezen.

Gebruikers kunnen via my at pentax dot eu contact met ons opnemen voor een nadere toelichting op de inhoud van deze algemene gebruiksvoorwaarden van de website, indien zij van de website gebruik wensen te maken op een wijze die niet door de algemene gebruiksvoorwaarden wordt toegestaan, of indien zij andere vragen hebben.

Toepasselijk recht / bevoegde rechtbank

Op deze algemene gebruiksvoorwaarden is Frans recht van toepassing.

Geschillen met betrekking tot geldigheid, interpretatie, toepassing of beëindiging van deze algemene gebruiksvoorwaarden worden in alle gevallen voorgelegd aan de bevoegde rechtbank binnen wiens rechtsgebied het hoofdkantoor van RICOH IMAGING gevestigd is. Een en ander geldt ook bij beslissingen in de raadkamer, incidenten, verzoeken om conservatoire of executoriale beslaglegging of in zaken met meerdere verweerders, onder het voorbehoud van wet- en regelgeving waarbij een bijzondere rechtsmacht op een specifiek gebied wordt ingesteld. RICOH IMAGING kan een zaak echter voorleggen aan elke bevoegde rechtbank, waaronder een rechtbank binnen wiens rechtsgebied het hoofdkantoor of de woonplaats van de Gebruiker gelegen is.

naar boven