This website may place cookies on your computer to help us improve your personal user experience. Please read our privacy policy to learn more about cookies.

Voorwaarden en bepalingen van Ricoh Imaging Europe S.A.S. – Gratis Lens-actie 2020

De Gratis Lens kan worden aangevraagd voor een aantal specifieke reflex toestellen van Ricoh Imaging Europe bij aankoop tussen 1 februari 2020 tot en met 31 maart 2020.

Kandidaten voor de Gratis Lens-actie worden geacht deze voorwaarden en bepalingen te hebben geaccepteerd en akkoord te hebben bevonden.

Neem de tijd om deze voorwaarden zorgvuldig door te nemen en zorg ervoor dat u zich aan de bepalingen ervan houdt om teleurstellingen te voorkomen.

1. Vennootschap die de actie organiseerd

Deze Gratis Lens-actie wordt u aangeboden door Ricoh Imaging Europe S.A.S, een vereenvoudigde naamloze vennootschap, met een maatschappelijk kapitaal van 750,000 euro, gevestigd in Parc d’Affaires Silic, 7-9 avenue Robert Schuman, 94150 Rungis, Frankrijk en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel van Créteil onder nummer 519 989 420.

2. Ricoh Imaging Europe producten die in aanmerking komen voor deze actie

De Gratis Lens-actie kan worden geclaimd voor de aankoop van geselecteerde producten van Ricoh Imaging Europe.

De producten die in aanmerking komen zijn uitsluitend de volgende :

PRODUCTEN Artikelcode EAN-code Gratis Lens
PENTAX K-1 MARK II BODY 15993 0027075299863 PENTAX-FA 35mmF2
       
PENTAX KP (ZWART) BODY 16017 0027075298798 PENTAX-DA 50mmF1.8
PENTAX KP (ZILVER) BODY 16037 0027075298934 PENTAX-DA 50mmF1.8
       
PENTAX K-70 BODY 16242 0027075297265 PENTAX-DA 50mmF1.8
PENTAX K-70 + DAL 18-50RE 16294 0027075299429 PENTAX-DA 50mmF1.8
PENTAX K-70 + DAL 18-55WR 16268 0027075297401 PENTAX-DA 50mmF1.8

Deze Gratis Lens-actie geldt alleen voor producten die door Ricoh Imaging Europe S.A.S. geleverd en gedistribueerd worden in de volgende in aanmerking komende landen, namelijk België, Duitsland, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland, Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk. Ricoh Imaging Europe S.A.S. kan geen claims accepteren voor producten die zijn gekocht op andere markten.

De producten moeten nieuw zijn gekocht bij een officiële wederverkoper van Ricoh Imaging Europe S.A.S. en zijn afhankelijk van het beschikbare aanbod. Ga naar www.ricoh-imaging.nl / www.ricoh-imaging.be voor een lijst van geautoriseerde verkopers. U wordt ook aangeraden om bij uw verkoper te informeren voordat u tot aankoop overgaat.

3. Kandidaten voor deelname aan de Gratis Lens-actie

Deze Gratis Lens-actie staat open voor iedereen die 18 jaar of ouder is.  

Werknemers van Ricoh Imaging Europe S.A.S., evenals hun naaste familie, vertegenwoordigers van het bedrijf of iemand die beroepsmatig betrokken is bij deze actie, komen niet in aanmerking voor deelname.

De Gratis Lens-actie is alleen beschikbaar voor aankopen door individuele eindgebruikers en niet voor personen, bedrijven of organisaties die Ricoh Imaging-producten hebben gekocht voor wederverkoop.

De actie is onderworpen aan permanente eigendom van de aangekochte producten. Ricoh Imaging Europe S.A.S. behoudt zich het recht om de actie te herroepen/beëindigen in het geval van retour/wederverkoop.

4.    Voorwaarden om deel te nemen aan de actie

Hoe kan u uw Gratis Lens aanvragen :

 • Koop een product dat staat op de lijst van artikel 2 tussen 1 februari 2020 tot en met 31 maart 2020.
 • Dien uw claim in door het Registratieformulier in te vullen, dat beschikbaar is op de website www.ricoh-imaging.eu/promotions2020.
 • Om het Registratieformulier te vervolledigen, dient u elektronisch de volgende documenten te bezorgen :
  • Kopie van het officiële aankoopbewijs. Dit moet in de vorm zijn van een leesbare kopie (scan) van de aankoopbon of factuur (met duidelijk zichtbaar de productnaam EN de aankoopdatum). Een online orderbevestiging of handgeschreven kassabon wordt NIET geaccepteerd als aankoopbewijs.
  • Kopie (scan) van de op de doos afgedrukte barcode. Dit is het getal dat bestaat uit 12 of 13 cijfers, beginnend met 027075 of 0027075.
  • Fotokopie van het serienummer, duidelijk leesbaar, dat te vinden is onderaan het reflex toestel.  Dit is het getal dat bestaat uit 7 cijfers.
 • Na ontvangst en goedkeuring van het Registratieformulier, ontvangt u binnen de vier weken een vouchercode met een geldigheid van 6 weken om uw Gratis Lens te claimen op de website van Ricoh Imaging. U hebt een Ricoh Imaging-account nodig om een claim in te dienen - als u nog geen account hebt, moet u een account aanmaken.
 • Claims kunnen pas na dertig (30) dagen na de datum van aankoop van het (de) desbetreffende product(en) worden ingediend. Claims die vóór de betreffende datum zijn ingediend, worden afgewezen. De indiening van de claims eindigt op 1 juni 2020 om middernacht.

RICOH IMAGING EUROPE S.A.S.
Gratis Lens-actie
7-9, avenue Robert Schuman
B.P. 70102
94513 RUNGIS CEDEX
FRANCE

Aanvragen per email, fax of telefoon komen niet in aanmerking en worden afgewezen.

Het aanbod is beperkt tot maximaal één claim per product, per huishouden (op basis van achternaam en adres), gedurende de looptijd van de actie.

Internet kosten, afdruk van het registratieformulier en verzendingskosten zijn ten uwen laste.

Stuur geen originele kassabonnen op, want documenten die u voor deze actie indient, kunnen niet aan u worden teruggestuurd.

Bewijs van verzending wordt niet geaccepteerd als bewijs van aflevering. Ricoh Imaging Europe S.A.S. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor onleesbare, onvolledige of beschadigde aanvragen, noch voor in de post vertraagde of verloren gegane aanvragen.

Ricoh Imaging Europe S.A.S behoudt zich het recht voor om alle noodzakelijke controles door te voeren of aan de voorwaarden van de Gratis Lens-actie is voldaan voornamelijk met betrekking tot de ter beschikking gestelde documenten en de identiteit en adresgegevens van de deelnemers.

5. Overige voorwaarden

In geval van onvoorziene omstandigheden, behoudt Ricoh Imaging Europe S.A.S. zich het recht voor deze actie zonder voorafgaande kennisgeving te beëindigen.

Overeenkomstig de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende informatietechnologie en burgerlijke vrijheden (« Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ») zoals gewijzigd, en verordening 2016 / 679 / UE van 27 april 2016 «inzake de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens», de zogenaamde "Algemene verordening gegevensbescherming" (AVG), wordt uiteengezet dat het uitsluitend de bedoeling is om uw persoonlijke gegevens (zoals voornaam, naam, e-mailadres, postadres en telefoonnummer) te gebruiken voor de verwerking van uw aanvraag voor de huidige promotie en voor het administratieve en commerciële beheer ervan door Ricoh Imaging Europe S.A.S., als gegevensbeheerder.

De gegevens die wij van u verkregen hebben zijn noodzakelijk voor dit proces en zijn bestemd voor de dienst verkoop en marketing van Ricoh Imaging Europe S.A.S. Uw gegevens worden opgeslagen tijdens de duur van de promotie en gedurende zes (6) maanden na het einde van de promotie.

Volgens de wet op informatietechnologie en burgerlijke vrijheden en de AVG-verordening, hebt u het recht op toegang, ondervraging, verbetering en beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht om uw toestemming te vragen, bezwaar te maken tegen de verwerking ervan op basis van legitieme gronden, een recht op verwijdering van uw persoonlijke gegevens, een recht op gegevensoverdraagbaarheid en het recht om richtlijnen te definiëren met betrekking tot het lot van uw persoonlijke gegevens na uw overlijden, door een brief te sturen, met een kopie van een officieel identiteitsbewijs met uw handtekening erop, naar het volgende adres: RICOH IMAGING EUROPE S.A.S., 7-9, avenue Robert Schuman, B.P. 70102, 94513 RUNGIS CEDEX, Frankrijk.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés), de Autoriteit Persoonsgegevens in Frankrijk.

Bovendien en conform artikel L. 223-1 van de Franse consumentenwetgeving, heeft u de mogelijkheid om u te registreren op de lijst om telefonisch contact te weigeren.  (“liste d’opposition au démarchage téléphonique”).

Alle voorwaarden en bepalingen gelden voor de in aanmerking komende landen en vallen onder het Franse recht.

In geval van betwisting of klacht, om welke reden dan ook, gelieve schriftelijk contact op te nemen met RICOH IMAGING EUROPE S.A.S. , 7-9, avenue Robert Schuman , B.P. 70102, 94513 RUNGIS CEDEX, Frankrijk binnen de twee (2) maanden na de Gratis Lens-actie (postdatum dient als bewijs). Ga naar www.ricoh-imaging.be voor een claimformulier.

In het geval dat uw klacht niet ontvankelijk is bij Ricoh Imaging Europe S.A.S of u geen antwoord kreeg binnen een maand na ontvangst van uw schriftelijke claim, kan u gratis contact opnemen met de consumenten mediator (“médiateur de la consommation”) die, volledig onafhankelijk en onpartijdig, zal trachten een milde schikking tussen de partijen te vinden, conform de Franse wetgeving voor consumenten. U kan deze mediator gratis contacteren via de website www.medicys-consommation.fr.

Elke klacht omtrent deze actie waarvoor geen milde schikking kan gevonden worden met of zonder toedoen van de mediator, zal voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbanken waar Ricoh Imaging Europe gevestigd is, behoudens andere voorwaarden van publiek recht.

naar boven